SWEDISH CARE SAĞLIK HiZMETLERi A.Ş.

KVKK Ana Politikası

 


1. GİRİŞ
2. AMAÇ VE KAPSAM
3. TANIMLAR
4. POLİTİKA’NIN YÜRÜTÜLMESİ VE SORUMLULUKLAR
5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ
     5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
        5.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
        5.1.2. Doğruluk ve güncellik
        5.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
        5.1.4. Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
        5.1.5. Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
     6.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması
     6.2. Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi
     6.3. Fiili İmkansızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin Veya Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması
     6.4. Bir Sözleşmenin Kurulması Ve İfası İle Doğrudan İlgili Olmak Kaydı İle Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması
     6.5. Veri Sorumlusununu Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
     6.6. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi
     6.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi
     6.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi
7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
     7.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
     7.2. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat HükümlerinceÖngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi
     7.3. Sağlık Ve Cinsel Hayat İle İlgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri İle Finansmanının Planlanması Ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olmak Kaydı İle İşlenmesi
     7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınacak Önlemler
8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
     8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması
        8.1.1. İlgili kişinin kişisel verilerinin aktarılması için açık rızasının bulunması
        8.1.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması
        8.1.3. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerinin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerinin aktarılması
     8.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
        8.2.1. İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızasının bulunması
        8.2.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerinin aktarılması
9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
10. VERİ SORUMLUSU SIFATI İLE ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     10.1. Aydınlatma Yükümlülüğü
     10.2. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
        10.2.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme yükümlülüğü
        10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak teknik tedbirler
        10.2.1.3. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak idari tedbirler
     10.2.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğü
        10.2.2.1. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve muhafazası için alınacak teknik tedbirler
        10.2.2.2. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve muhafazası için alınacak idari tedbirler
     10.2.3. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirlerin denetimi
     10.2.4. Alınan tedbirlere rağmen kişisel verilerin yetkisiz kimselerce ifşası durumunda alınacak tedbirler
11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
12. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER

 1. GİRİŞ

Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde uzun yıllar çalışılarak hazırlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK, büyük ölçüde Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı direktifi ile aynı yönde düzenlemeler ihtiva etmekte olup, KVKK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bireylerin kişisel verilerinin bütüncül bir düzenleme içerisinde korunması yasal düzenleme altına alınmıştır.

Tüzel kişilerin verileri yürürlükte olan ilgili kanunlar ile hâlihazırda korunmakta olduğundan, KVKK ile Avrupa Birliği düzenlemeleri ile aynı doğrultuda, kişisel veri kavramı yalnızca gerçek kişiler yönünden bir koruma sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

KVKK ile kişinin kişisel verilerinin korunması ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarını da kullanması ile ilgili düzenleme yapılmış olup; içerik olarak kişisel verilerin tanımlanması ve sınıflandırılması, kişisel verilerin işlenmesi, aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza ve istisnalar, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin belirlenmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kurulması, şikayet başvuru usulleri ve yaptırımlar gibi hususları düzenlemektedir. 

Swedish Care Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak benimsenen üstün hizmet kalitesi, bireylerin haklarına saygı, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, KVKK ile öngörülen yeni düzenlemeler doğrultusunda Şirketimiz iç işleyişinin KVKK, ikincil düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ve düzenlemeleri, kesinleşmiş mahkeme kararları ve sair ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmesi şirketimizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır.

Bu nedenle KVKK’nın getirdiği haklardan kişisel veri sahiplerini faydalandırmak, veri sorumlusu olarak ŞİRKET’in yükümlülüklerini yasaya ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak yerine getirilmesini ve uyum sürecini sağlamak için işbu Politika düzenlenerek yürürlüğe sokulmuştur.

 1. AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Politika ile Şirket tarafından KVKK’ya uyum için yukarıda açıklanan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Şirket bünyesinde, Şirketimiz çalışanları ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. 

2.2. Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Şirket işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yürürlükteki mevzuat ile getirilmiş olan idari ve teknik tedbirler alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacak, çalışanlar ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için KVKK kapsamında gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları ile teknolojik altyapı, idari ve hukuki sistem kurulacaktır.

2.3. Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVKK ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Şirketimizin yükümlü olduğu hususları düzenlenmektedir. KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Şirketimizin kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Şirketimizin tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVKK ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. 

2.4. Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Şirket içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

 1. TANIMLAR

3.1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

İlgili kişinin bilgilendirildiğinin ve aydınlatıldığının ispat yükü veri sorumlusu üzerinde olacağından ilgili kişinin açık rızasının ve bilgilendirme kayıtlarının saklanması ve korunması şirket iç prosedürlerine ve her halde mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

3.2. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kişisel verilerin, çeşitli; ancak KVKK ve ilgili kişi tarafından verilen Açık Rıza’nın kapsamını ihlal etmeyen amaçlar ve yöntemlerle anonim hale getirilmesi mümkündür. Anonim hale getirilen kişisel verinin çeşitli yöntemler ile kişiyi belirlenebilir kılan bir hale getirilmemesi için şirket içerisinde gerekli önlemler alınacaktır.

3.3. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Şirketimizin gerçek kişi müşterilerinin, tüzel kişi iş ortaklarının, hissedarlarının, yöneticilerinin veya çalışanlarının, şirket danışmanlarının, müşavirlerinin, çözüm ortaklarının, misafirlerinin ve şirketimiz çalışanlarının kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki verilerinin işlenmesi ve korunması KVKK ve Politika kapsamında Şirketimizce ele alınacaktır.

3.4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişiyi belirlenebilir kılan tüm bilgiler kişisel veri olarak düzenlenmiş olup T.C. kimlik numarası, ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adresi, doğum tarihi, banka hesap numarası gibi bilgiler kişisel verilere örnek olarak verilebilir. Şirketimiz içinde bu veriler sınıflandırmaya tabi tutulmuş, ayrı kategorilerde yer alan farklı kişisel verilerin ne şekilde, kimler tarafından, hangi amaçla, ne kadar süre ile işlenebileceği gibi hususlar Kişisel Veri İşleme Envanteri ile düzenlenmiştir.

3.5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

3.6. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

3.7. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3.8. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 1. POLİTİKA’NIN YÜRÜTÜLMESİ VE SORUMLULUKLAR

4.1. Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı ile işbu Politika’nın tüm iç işleyişlerinin ve süreçlerinin düzenlenmesi yönünden uygulanmasından sorumludur.

4.2. İşbu Politika doğrultusunda hazırlanacak yönetmelik, prosedür, kılavuz, standart ve eğitim faaliyetlerinin Şirket bünyesinde uygulanması için Şirket tarafından bir yönetişim modeli tesis edilerek hayata geçirilecektir.

4.3. Şirket genelinde tüm çalışanlar, iş ortakları, misafirler ve ilgili tüm üçüncü şahıslar Politika’ya uyum ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda doğacak hukuki sorumlulukların, risklerin ve tehlikelerin önlenmesinde Şirket ile iş birliği yapmakla yükümlüdür.

4.4. Şirket’in tüm departmanları ve organları ile ilgili tüm personeli Politika’ya uygun hareket etmekle ve Politika’nın hükümlerine uyulmasını sağlamak ile yükümlüdür.

4.5. İşbu Politika, Şirket içinde duyurulacak ve ayrıca ortak bilgi işlem sistemlerine de yüklenerek her zaman erişilebilir olacaktır. Ayrıca işbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanır. Politika’da meydana gelecek değişiklikler bilgi işlem sistemine ve internet sitesine güncel olarak eklenecek ve bu sayede veri sahiplerinin Politika ile öngörülen esaslara ulaşarak bilgilenmesi sağlanacaktır. 

4.6. Politika ile yürürlükte olan mevzuat hükümleri arasında çelişki meydana gelmesi halinde Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı doğrultusunda mevzuat hükümlerinin uygulanacağını kabul etmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

5.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirket, KVKK’nın 4. maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

5.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk

Şirket, Veri Sorumlusu sıfatı ile Anayasa ve KVKK başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

5.1.2. Doğruluk ve güncellik

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için KVKK kapsamında gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin, Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket’e bildireceği talepler ve Şirket’in bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Şirket tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

5.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan hizmetlerle ve yürütülen faaliyetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup; kişisel verilerin işlenme amacı, verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.

5.1.4. Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

Şirket tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır. 

5.1.5. Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda ve ilgili kişisel verinin işlenmesine devam edilmesi için gerekli başkaca bir şartın bulunmaması halinde kişisel veriler KVKK’da sayılan imha yöntemlerinden (Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme) uygun olanın seçilmesi suretiyle imha edilecek; kişisel verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin ve işlenmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK’nın 5. maddesi kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenlemektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin işlenme süreçleri KVKK ile belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir.

6.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesinde ana kural, diğer veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda ilgili kişinin verilerinin işlenmesi hususunda açık rızasının bulunmasıdır. Şirket, ilgili kişinin KVKK ile öngörüldüğü biçimde tereddüde mahal bırakmayacak açıklıkta ve işleneceği amaca dair aydınlatılması üzerine vereceği açık rızası doğrultusunda, rızanın kapsadığı işlemler için veri işleme faaliyetlerini yürütecektir.

6.2. Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi

KVKK gereği ilgili kişilerin açık rızası olmasa dahi kişisel verilerin mevzuat hükümleri gereği işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda veri işleme faaliyetleri gerekli diğer kriterlerin sağlanması şartı ile hukuka uygun kabul edilecektir. 

6.3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin veya Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması

KVKK gereği ilgili kişinin fiili olarak rızasını açıklamasının mümkün bulunmadığı veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamayacağı durumlarda ilgili kişinin kendisinin veya başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Şirket, anılan bu düzenleme doğrultusunda öngörülen hallerde kişisel verileri işleyecektir.

6.4. Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile Doğrudan İlgili Olmak Kaydı ile Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması 

Sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler Şirket tarafından işlenecektir.

6.5. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

KVKK gereği Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirketin mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, söz konusu yükümlülüğün sınırları ile bağlı olacak şekilde, Şirket tarafından kişisel veriler işlenecektir.

6.6. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi

İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmesi halinde, Şirket tarafından söz konusu kişisel veriler, alenileştirilme amaçları ile orantılı olarak işlenecektir.

6.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi

Kişisel veriler, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu ölçüde Şirket tarafından işlenecektir.

6.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel veriler işlenebilecektir. Ancak Şirket’in meşru menfaatleri ifadesi hiçbir surette KVKK ile belirlenen ilkelere, kişisel verinin işlenme amacına aykırı olamaz ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan hakkın özüne müdahale niteliğinde olamaz.

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

KVKK’nın 6. maddesi özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenlemektedir. Söz konusu madde doğrultusunda özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirket içindeki tüm iş süreçleri incelenerek bu statüdeki veriler belirlenmiş ve sınıflandırılarak kişisel veri envanterine aktarılmıştır. Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenme süreçleri KVKK ile belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir.

7.1. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK gereği kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu bağlamda öncelikli ilke olarak Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler, açık rıza bulunmaksızın işlenmeyecek; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişinin açık rızasının kapsamı doğrultusunda veri işleme faaliyetleri yürütülecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebilmesine dair KVKK ile öngörülen hükümler saklıdır. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle veri işleme şartlarının bulunup bulunmadığını kontrol ederek veri işleme faaliyetlerini yürütecektir.

7.2. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümleri ile Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi

Mevzuat hükümleri ile özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, KVKK madde 6/3 hükmü doğrultusunda işlenebilecektir. Bu durumda Şirket tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri, dayanak mevzuat hükmünün gereklilikleri ile sınırlı olacaktır. 

7.3. Sağlık ve Cinsel Hayat ile İlgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olmak Kaydı ile İşlenmesi

KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi, ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış; açık rızanın bulunmadığı hallerde ise ancak koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerce söz konusu kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunulan kişiler tarafından, yukarıda sayılmış olan ilgili durumlarda, bu mevzuat hükümlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili kişilerin sağlık ve cinsel hayatlarına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri işlenebilecektir.

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınacak Önlemler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için KVKK gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemlerin alınması zorunludur. Şirket, Kurul tarafından belirlenecek söz konusu önlemler doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileri işleyecektir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıca bir politika oluşturulacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt içinde üçüncü şahıslara aktarılmasını düzenlenmiştir. Kişisel verilerin aktarılmasına dair süreçlerde aşağıdaki kriterlere uygunluk sağlanacaktır. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi ve aktarım süreçlerinin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerine göre uyarlanması Şirket’in sorumluluğundadır.

8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

8.1.1. İlgili kişinin kişisel verilerin aktarılması için açık rızasının bulunması

KVKK’nın 8. maddesi gereği kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması için ana kural ilgili kişinin açık rızasının bulunması olarak belirlenmiştir. İlgili kişinin kişisel verileri, ilgili kişinin hangi kişisel verilerinin yurt içindeki üçüncü şahıslara aktarılmasına rıza verdiği ve ilgili kişinin kişisel verilerinin aktarılacağı kişi grupları Şirket tarafından özenle tespit edilerek ve veri envanterine işlenerek aktarılacaktır.

8.1.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması

İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt içinde aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair işbu Politika’nın 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. ve 6.8. maddeleri ile açıklanan ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür. 

8.1.3. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması yönünden ilgili şartların sağlanması ve mevzuat hükümlerinin gerektirmesi koşulu ile kişisel verilerin aktarılması

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması ilgili kişinin yapılacak olan işleme faaliyetine açık rızası bulunmadığı hallerde dahi, kişisel verilerin işlenmesinin mevzuat hükümlerinde belirtilen şekil ve şartlarda işlenebileceğinin öngörülmüş olması sebebiyle mümkündür. Bu durumda Şirket, işbu Politika’nın 7. maddesinde düzenlenen koşulların gerçekleştiğini tespit etmek sureti ile özel nitelikli kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olan gerekli önlemleri alma yükümlülüğü, bu verilerin aktarılması için de öngörülmüş olup, Şirket tarafından bu önlemler alınacaktır. 

8.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

8.2.1. İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızasının bulunması

KVKK’nın 9. maddesi gereği kişisel veriler ana kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bu nedenle Şirket tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için ilgili kişinin açık rızasının alınması temel esas olarak uygulanacaktır. İlgili kişinin kişisel verileri, ilgili kişinin hangi kişisel verilerinin yurt dışındaki üçüncü şahıslara aktarılmasına rıza verdiği Şirket tarafından özenle tespit edilerek ve her halde KVKK’nın bu konudaki düzenlemelerine uygun olarak aktarılacaktır.

8.2.2. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması

İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair işbu Politika’nın 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. ve 6.8. maddeleri ile açıklanan ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen koşullarda kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü şahıslara aktarılması, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınlayacağı güvenli ülke listesi veya düzenleyeceği diğer yöntemler  doğrultusunda hareket edilmesi kaydıyla mümkündür. 

KVKK’nın 9. maddesi uyarınca yurt dışına kişisel verilerin aktarılması için ayrıca, verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekmektedir. Kurul tarafından ilan edilecek güvenli ülke listesi, Şirket tarafından takip edilecek ve Şirket iç süreçlerine dâhil edilecektir. Kurul tarafından güvenli ülke listesi yayınlanıncaya kadar, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının gerekmesi halinde, Veri Sorumlusu sıfatı taşıyacak Şirket ve verinin aktarılacağı ülkede verinin aktarılacağı üçüncü kişinin yeterli korumayı taahhüt etmesi kaydı ve Kurul tarafından izin verilmesi ile Şirket tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılacaktır. 

Kurul tarafından güvenli ülke listesinin ilanından sonra, verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmuyor ise, Veri Sorumlusu sıfatı taşıyacak şirket ve verinin aktarılacağı ülkede verinin aktarılacağı üçüncü kişinin yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması kaydı ile kişisel veriler yurt dışına aktarılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika’ya uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve işlenmesi için yasal bir zorunluluğun mevcut olmaması hali ile veya bizzat ilgili kişinin talebi doğrultusunda Şirket tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Şirket, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik yapıyı; idari, teknik, ekonomik ve hukuki durum ve alt yapısının elverdiği ölçüde ve kendisinden beklenebilecek objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde kuracaktır.

 1. VERİ SORUMLUSU SIFATI İLE ŞİRKET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirket, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, KVKK’nın 10. maddesi doğrultusunda aşağıdaki hususlarda aydınlatmalıdır:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
 • Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar

 

Şirket’in söz konusu yükümlülüğünün hukuka uygun biçimde yerine getirilebilmesi için iş süreçleri ve veri toplama kanalları gözden geçirilmiş, tespit edilen hususlar bir sınıflandırmaya tabi tutulup envantere aktarılmış, veri sahiplerinin kişisel verileri ile ilgili başvuru haklarını kullanabilmeleri için de gerekli düzenlemeler yapılmış, iletişim kanalları oluşturulmuştur. 

10.2. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

10.2.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme yükümlülüğü

Kişisel verilerin KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika ile düzenlenen ilke ve şartlarda işlenmesinin yanında Şirket, kişisel verilerin söz konusu yükümlülüklere aykırı biçimde işlenmesini engellemek üzere mevzuat ile getirilen teknik ve idari tedbirleri almakla da yükümlüdür.

Bu bağlamda Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek üzere sistemler kurmuş, bu sistemlerin gözetimini ve denetimini yapmak üzere ilgili personeli belirlemiş ve prosedürlerini oluşturmuştur. Şirket, gerek teknik sebepler gerekse hukuki sebepler ışığında ortaya çıkacak gereklilik ve güncellemelerin takibini yaparak, bu doğrultuda sistemin güncellemelerini de yapacaktır.

10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak teknik tedbirler

Şirket departmanları tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetleri analiz edilerek bu kapsamda “Kişisel Veri İşleme Envanteri” çıkarılmıştır. Kişisel verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçlerin takibi ve denetimi için gerekli idari yapı ile donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmaktadır. 

10.2.1.2. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak idari tedbirler

 • Şirket, tüm personelinin, kişisel verilerin hukuka ve KVKK’ya uygun işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi amacı ile gerekli olacak dokümanları düzenleyerek her bir personeline ulaştıracak ve gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyip eğitime katılım belgelerini özlük dosyalarında saklayacaktır.
 • Şirket, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen belgelere, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVKK ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup; personelin bu yükümlülüklere uymaması, iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
 • Şirket, oluşturulacak kişisel veri envanteri ve oluşturulan yetki matrisleri kapsamında kişisel verilere erişimi, işlenme amacı doğrultusunda ve ilgili personeller ile sınırlandırmaktadır. Şirket personelinin tümünün Şirket’in Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi mümkün olmayıp; departmanlara göre düzenlenmiş olan erişim yetkileri çerçevesinde işlem yapılacaktır.
 • Şirket’in tüm faaliyetleri analiz edilerek departman özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmiştir. Şirket, departmanların işleyişlerinin KVKK ve işbu Politika’ya dayalı yükümlülükleri yerine getirecek biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak üzere gerekli politika, prosedür ve sair iç düzenlemeleri yapmış olup; işbu politika, prosedür ve sair iç düzenlemeler uygun iletişim kanalları kullanılarak personele tebliğ edilecektir. İşbu politika, prosedür ve sair iç düzenlemelerde güncellemenin yayınlanması ile birlikte yeni prosedür ve politikalar yürürlüğe girer; güncellemelerin bağlayıcı olması için, personele tebliğ edilmiş olması şartı aranmaz. 

10.2.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğü

10.2.2.1. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için alınacak teknik tedbirler

 • Şirket, idari, teknik, ekonomik ve hukuki durum ve alt yapısının elverdiği ölçüde ve kendisinden beklenebilecek objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde teknik gelişmelere uygun olarak önlemler alacak, alınan önlemleri tekniğin gelişme hızına bağlı olarak periyodik olarak güncelleyecek, yenileyecek ve amaca uygun elverişli metotlarla sistemin güvenilirliğini test ettirecektir. Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun güvenlik önlemleri ile ilgili düzenlemeler yapması veya teknik standartlara atıf yapması durumunda bu yeni gerekliliklere uyum için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. 
 • Şirket tarafından, departman bazında belirlenecek hukuksal uyum kriterlerine ve objektif ölçütlere uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınacak olup; gerektiğinde bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınladığı idari ve teknik tedbirler tablosunda belirtilen tedbirlerin gereklerini yerine getirmeyi sağlayacak yazılım ve donanım çözümleri uygulamaya alınacaktır. 
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak, iç denetim mekanizması gereği, ilgilisine raporlanacaktır. Risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknik çözümler üretilecektir.
 • Şirket, yürüttüğü faaliyet esnasında kullanılan ve kişisel verilere erişim yetkisi bulunan sistemlere gerekli virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili güvenlik yazılımlarını ve sistemlerini kurmak için gerekli çalışmaları yapacaktır.
 • Veri güvenliği açısından, gerekmesi halinde teknik konularda personel istihdam edilmesi veya hizmet satın alınması hususları değerlendirilecektir.
 • Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi için departman bazında oluşturulacak kriterler doğrultusunda erişim yetkileri tanımlanmalı, kişisel verilere erişilecek sistemlere ilişkin kullanıcı hesaplarının erişim ve yetkileri ilgili personelin/yetkilinin görev tanımının gerektirdiği ölçü ve çerçeveye uygun olarak kısıtlanmalı ve sistemlere erişebilecek cihazlar sınırlandırılmalıdır. 
 • Şirket, kişisel verilerin muhafaza edildiği sistemlere dışarıdan sızılmasının engellenmesi için ve olası risklerin izlenmesi için gerekli yazılım ve donanımların kurulmasını sağlayacak, veri kaybının önlenmesi adına yapılacak yedeklemeler yönünden de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacak; acil durum planlaması kapsamında gerektiğinde üçüncü gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler ile işbu Politika ile getirilen güvenlik önlemlerini almak ve verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde saklanması için işbirliği içinde olacaktır.

10.2.2.2. Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve kişisel verilerin muhafazası için alınacak idari tedbirler

 • Tüm Şirket personelinin, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek üzere alınacak teknik tedbirlere ilişkin olarak eğitilmesi sağlanacaktır.
 • Şirket, oluşturulacak kişisel veri işleme envanteri doğrultusunda kişisel verilere erişimi, işlenme amacı doğrultusunda ilgili personeller ile sınırlandıracaktır. Tüm Şirket personelinin Şirket’in Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi engellenmeli, veri işleme amacı göz önünde bulundurularak erişim yetkileri düzenlenmelidir.
 • Şirket, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen belgelere, kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazası için KVKK ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Şirket ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup; personelin bu yükümlülüklere uymaması, iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
 • Şirket tarafından, kişisel verilere erişim yetkilerine dair prosedür ve gerekli tüm dokümanlar hazırlanarak yayımlanacak, işbu dokümanlar yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve personellere uygun iletişim kanalları vasıtasıyla bildirilecektir.

10.2.3. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirlerin denetimi

Şirket, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamalıdır. Bu denetim sonuçları Şirket’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmalı ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmelidir.

Şirket tarafından; departmanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalıklarının artırılması ve denetimi konusunda gerekli süreçler tasarlanmalı, periyodik raporlamaların ve raporlar kapsamındaki aksiyonların takibi, doğrulama testleri ve denetimleri yapılmalıdır. Bu hususta gerekli takiplerin yapılması için Şirket, kendi içinden yahut organizasyonu dışından bir ya da birden fazla kişiyi görevlendirebilir.

Şirket, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da işbu Politika ve KVKK hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVKK’nın 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Şirket, üçüncü kişilere kişisel veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve kişisel veri aktarımı ile bağlantılı her türlü düzenlemede bu şartları sağlayacak taahhütler almalıdır. Yine Şirket tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi, Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirket karşısında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinin işleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı kişileri bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde kişisel verilerine ilişkin düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerinin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesini istemek,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının tazminini talep etmek.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirket’e iletmesi durumunda, KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Şirket talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmalıdır. Talebin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Şirket tarafından ilgili başvuru sonuçlandırılırken, ilgili kişinin anlayabileceği bir dil ve formatta bilgi verilmeli ve ilgili kişiye bu bilginin kişinin talebi doğrultusunda veya kişinin bir talebi bulunmuyorsa Şirket’in seçeceği yöntem doğrultusunda yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmalıdır.

Şirket, talebin niteliğine göre ilgili kişinin talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Talebin kabul edilmesi halinde, gereği Şirket tarafından gecikmeksizin yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

Kişisel veri sahibinin, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul’a şikâyet hakkının bulunduğu ve Veri Sorumlusu’na başvuru yolunu tüketmeden şikayet yoluna başvuramayacağı konusunda Şirket içinde tüm personele gerekli uyarılar yapılmalı ve farkındalık sağlanmalıdır.

 1. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEMELER

İşbu Politika ve Politika’da yapılacak değişiklikler şirketin yönetim organı onayı ile yürürlüğe girecektir. 

Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde güncellenir. Ancak mevzuat değişiklikleri, mevzuat tarafından atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları doğrultusunda Şirket bu Politika’yı dilediği zaman gözden geçirme, güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir politika oluşturma hakkını saklı tutar.

Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirketin yönetim organına aittir.